ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A WWW.EMPOWER.HU WEBOLDALON MEGADOTT ADATOKRÓL

 

A jelen Adatkezelési Tájékoztató Lénárt Judit egyéni vállalkozóval (székhelye: 1113 Budapest, Kökörcsin utca 20. 2. em. 2. ajtó; nyilvántartási száma: 39158483; adószáma: 66793337-1-41; a továbbiakban: „Adatkezelő”) mint adatkezelővel kapcsolatba került természetes személy személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat határozza az adatvédelem magyarországi és európai uniós jogszabályaival összhangban.

 

1 A jelen Adatkezelési Tájékoztató az alábbi jogszabályok figyelembevételével készült:

1.1 az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; GDPR);

1.2 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).

 

I. HATÁLY

1 Jelen Adatkezelési Tájékoztató személyi hatálya az Érintettre terjed ki.

2 Jelen Adatkezelési Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed az Érintett minden személyes adatára, amelyet az Adatkezelő kezel.

II. DEFINÍCIÓK

1 Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban használt fogalmak a jogszabályokban meghatározott adattartalommal bírnak.

2 Jelen Adatkezelési Tájékoztató alkalmazásában Érintett azon természetes személy, aki az Adatkezelő empower.hu weboldalán a kapcsolatfelvételi lapot kitölti, azt az Adatkezelő részére elküldi, valamint azon természetes személy, aki a weboldalon regisztrál.

III. AZ ÉRINTETT ADATAI – KAPCSOLATFELVÉTELI ŰRLAP 

Az Érintett vonatkozásában kezelt adatok: 

Az Adatkezelő az Érintett nevét és e-mail címét kezeli, valamint telefonszámát, amennyiben az Érintett azt megadja.

IV. AZ ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK – KAPCSOLATFELVÉTELI ŰRLAP 

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait annak érdekében kezeli, hogy az Érintettnek az Adatkezelőhöz intézett megkeresését megválaszolja.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama

Az Érintett III. pontban foglalt adatait az Adatkezelő a kapcsolat lezárultáig kezeli.

Az adatokat megismerni jogosultak köre

Az Érintett III. pontban foglalt adatait az Adatkezelő és közreműködője ismerheti meg. Az Érintett III. pontban foglalt adatait az alábbi jelzett adatfeldolgozónak adja át, amely az Adatkezelő részére szerverszolgáltatásokat nyújt. A telefonszám kivételével az adatok megadása nélkül a kapcsolatfelvételi űrlapot nem lehet használni.

V. AZ ÉRINTETT ADATAI REGISZTRÁCIÓ – ONLINE KÉPZÉS

Az Érintett vonatkozásában kezelt adatok: 

Az Adatkezelő az Érintett nevét és e-mail címét, számlázási címét, valamint fiókjához tartozó jelszavát kezeli.

VI. AZ ÉRINTETT ADATAINAK KEZELÉSE – REGISZTRÁCIÓ – ONLINE KÉPZÉS 

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait annak érdekében kezeli, hogy az Érintett részére regisztrációs fiókot hozzon létre, amelynek keretében az Érintett online képzésben részt vehet. Az e-mail cím és jelszó az Érintett azonosításához, a regisztrációs fiók létrehozásához és fenntartásához szükséges. A név és számlázási cím megadása annak érdekében kerül kezelésre, hogy a jogszabályok alapján kötelező számlaadási kötelezettségének az Adatkezelő eleget tehessen.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az Érintett e-mail címét és jelszavát a regisztrációs fiók megszűnéséig kezeli. Az Adatkezelő az Érintett nevét és számlázási címét a jogszabályokban meghatározott bizonylatmegőrzési idő elteltéig kezeli.

Az adatokat megismerni jogosultak köre

Az Érintett V. pontban foglalt adatait az Adatkezelő és közreműködője ismerheti meg. Az Érintett V. pontban foglalt adatait az alábbi jelzett adatfeldolgozónak adja át, amely az Adatkezelő részére szerverszolgáltatásokat nyújt. Az adatok megadása nélkül a regisztrációhoz kötött szolgáltatások nem vehetők igénybe.

VII. AZ ÉRINTETT ADATAI – KARRIER TANÁCSADÁS

Az Adatkezelő az Érintett nevét és e-mail címét, számlázási címét, valamint fiókjához tartozó jelszavát kezeli. Az Adatkezelő továbbá azon adatokat kezeli, amelyek a szerződés teljesítéséhez szükségesek, és amelyeket az Érintett önkéntesen az Adatkezelő rendelkezésre bocsát, ekként különösen, de nem kizárólag a szakmai tapasztaltra vonatkozó adatok, önéletrajzban foglalt adatok, karriercélok.

VIII. AZ ÉRINTETT ADATAINAK KEZELÉSE – KARRIER TANÁCSADÁS

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait annak érdekében kezeli, hogy az Érintett és az Adatkezelő között létrejött szerződést maradéktalanul teljesítse.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az Érintett adatait a tanácsadásra vonatkozó szerződés megszűnésétől, illetve teljesítésétől számított öt évig, a Polgári Törvénykönyvről szóló V. törvény szerinti elévülési idő elteltéig kezeli. Azon adatokat, amelyeket az Adatkezelő a számvitelire vonatkozó jogszabályok szerinti megőrizni köteles, az azokban meghatározott ideig kezeli.

Az adatokat megismerni jogosultak köre

Az Érintett VII. pontban foglalt adatait az Adatkezelő és közreműködője ismerheti meg. Az adatok megadása nélkül a tanácsadásra vonatkozó szolgáltatások nem vehető igénybe.

IX. COOKIE-K

A weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Érintett részére külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. Az Érintett a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti az Érintett számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

A letiltást követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

Alkalmazott cookie-k:

 1. Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
 2. Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
 3. Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.
 4. Bevásárlókosárhoz szükséges cookie.
 5. Biztonsági cookie.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 1. hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 2. hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 3. hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be,  vagy
 4. hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

X. AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGAI

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelése vonatkozásában hozzájárulását bármikor visszavonja. Az Érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonását az info@empower.hu e-mail címére elektronikusan, illetve postai úton a 1113 Budapest, Kökörcsin utca 20. 2. em. 2. ajtó címre küldheti el. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, valamint azon adatokat, amelyek kezelésére az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásától függetlenük köteles (név és számlázási cím kiállított számla esetén).

Az Érintett jogosult:

 1. tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről (hozzáférési jog);
 2. személyes adatainak helyesbítését kérni;
 3. személyes adatainak törlését kérni (elfeledtetéshez való jog);
 4. korlátozását kérni adatainak kezelésének;
 5. tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen;
 6. gyakorolni az adathordozhatósághoz való jogát.

Az Érintett jogosult továbbá:

 1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt tenni;
 2. jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni;
 3. kártérítést igényelni.

A tájékoztatáshoz való jog (hozzáférési jog)

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: a) az adatkezelés céljai; b) az érintett személyes adatok kategóriái; c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; e) az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; f) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja az Érintett rendelkezésére, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

Az Adatkezelő a tájékoztatást csak az alkalmazandó jogszabályokban meghatározott esetekben tagadhatja meg, amely esetben az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a felvilágosítás megtagadásnak okáról, hogy a megtagadásra mely jogszabályi rendelkezése alapján került sor, továbbá a bírósági jogorvoslat, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) az Adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

A bírósághoz fordulás joga

Az Érintett az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogainak sérelme esetén az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban bírósághoz fordulhat.

A kártérítéshez való jog

Amennyiben az Érintettet az adatkezeléssel összefüggésben kár éri, az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban kártérítést követelhet.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az Érintettől hozzá beérkezett kérelmeket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 25 napon belül megválaszolja.

Az Érintett a kérelmeket az Adatkezelő info@empower.hu e-mail címére elektronikusan, illetve postai úton a 1113 Budapest, Kökörcsin utca 20. 2. em. 2. ajtó címre küldheti el.

XI. SZERVÉSI ÉS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Adatkezelő gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, amelyhez a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket megteszi, különösen annak érdekében, hogy az adatok védelemben részesüljenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel vagy megsemmisítéssel, valamint a véletlen megsemmisüléssel és sérüléssel, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válással szemben. A technikai és szervezési intézkedéseket az Adatkezelő rendszeresen felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.

Az Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz a személyes adatok pontosságának, teljességének és naprakészségének biztosítása érdekében. E tekintetben az Adatkezelő külön is kéri az Érintett együttműködését. Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon az Adatkezelő azokat hathavonta felülvizsgálja.

XII.     ELÉRHETŐSÉGEK

Az adatkezelő:

Lénárt Judit egyéni vállalkozó

székhelye: 1113 Budapest, Kökörcsin utca 20. 2. em. 2. ajtó

nyilvántartási száma: 39158483

adószáma: 66793337-1-41

telefonszáma: +36707735640

e-mail címe: info@empower.hu

 

Az adatfeldolgozó:

TYCMO Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Tanácsadó

Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 2053 Herceghalom, Patak utca 1.

cégjegyzékszáma: 13-09-094782

adószáma: 13043102-2-13

email címe: info@tycmo.hu

webszerver szervertermének címe: 1138 Budapest, Váci út 188.

backup szerver szervertermének címe: 1139 Budapest, Frangepán utca 46.

 

A felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefonszáma: +36 1 391 1400

E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu